BEGRIPPEN

(Hoofd)Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een Vakantiehuis uit het aanbod van appartement Zandvoort aan Zee huurt of wenst te gaan huren. Medehuurder: degene die samen met (hoofd)Huurder in het appartement verblijft.

Beheerder: degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt.

Consument: een natuurlijke persoon die een vakantiehuis huurt en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde Appartement Zandvoort aan Zee of Huurder.

Eigenaar: de rechtsmatige eigenaar van een vakantiehuis (of diens vertegenwoordiger), die het vakantiehuis ter verhuur aan Appartement Zandvoort aan Zee heeft aangeboden.

Boeking: een door Appartement Zandvoort  aan Zee geaccepteerde reservering van een vakantiehuis.

Vakantiehuis: appartement of studio dat als vakantieaccommodatie door Appartement Zandvoort aan Zee ter verhuur wordt aangeboden.

Verblijf: het feitelijke gebruik van een vakantieaccommodatie.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Appartement Zandvoort aan Zee. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Appartement Zandvoort aan Zee schriftelijk zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen Appartement Zandvoort aan Zee en consumenten en niet op rechtsverhoudingen tussen Appartement Zandvoort aan an Zee en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

Herroepingsrecht

Appartement Zandvoort aan Zee wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten betreffende reisovereenkomsten als door Appartement Zandvoort aan Zee geleverd.

Prijzen en tarieven

Prijzen zijn inclusief omzetbelasting maar exclusief kosten van een annulering en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaak-kosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld. De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan vermeld op de website van Appartement Zandvoort aan Zee.

Betaling

Appartement Zandvoort aan Zee is in het geval van late boekingen gerechtigd om uitsluitend betaling á contant te verlangen.

Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving op de bankrekening van Appartement Zandvoort aan Zee.

Appartement Zandvoort aan Zee heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de huur overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Appartement Zandvoort aan Zee op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Appartement Zandvoort aan Zee tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Borgsom

De huurder dient voor het verblijf in een vakantiehuis ter plaatse geen borgsom te betalen.

Rechten en verplichtingen Huurder ter plaatse van het vakantiehuis

De Huurder dient bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het vakantiehuis tussen 14.00 en 22.00 uur bij de Eigenaar of Beheerder van het vakantiehuis op te halen. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder met de eigenaar of de beheerder zelf een afspraak te maken.

De Huurder dient het vakantiehuis uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. Appartement Zandvoort aan Zee is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een later tijdstip dan het huisreglement aangeeft dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen.

De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door Appartement Zandvoort aan Zee of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.

De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Eigenaar of de Beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is Eigenaar/ Beheerder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen.

De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

Productomschrijving

Ieder vakantiehuis is zorgvuldig door Appartement Zandvoort aan Zee geselecteerd. Appartement Zandvoort aan Zee staat in voor de juistheid van de omschrijving van het vakantiehuis. De beschrijving en indrukken van het vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de website van Appartement Zandvoort aan Zee.

Klachten

De melding van een klacht kan telefonisch op het telefoonnummer van Appartement Zandvoort aan Zee (+31 (6 33706048) geschieden.

Overmacht

Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.

Privacy

Appartement Zandvoort aan Zee zal alle haar verstrekte/bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.